Hotline: 0904040588

Tủ gỗ Verneer

Tủ tài liệu Hòa Phát DC1200V1
W1200 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC2000V2
W2000 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 9,150,000 đ
Có VAT 10%: 10,065,000 đ
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC1350V4
1350x400x2100mm
Chưa VAT: 8,000,000 đ
Có VAT 10%: 8,800,000 đ
Tủ gỗ Verneer Hòa Phát DC1840V5
W1800 x D400 x H2000mm
Chưa VAT: 10,630,000 đ
Có VAT 10%: 11,693,000 đ
DC3240H2 tủ tổng giám đốc ,chủ tịch,lãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 16,000,000 đ
Có VAT 10%: 17,600,000 đ
DC2448V6 (DC2400V6) tủ gỗ verneer nội thất hòa phát
W2400 x D4800 x H2200mm(chưa gồm bàn)
Chưa VAT: 14,270,000 đ
Có VAT 10%: 15,697,000 đ
DC3246V7 (DC3240H1 ) tủ tãnh đạo gỗ veneer nội thất hòa phát
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 18,260,000 đ
Có VAT 10%: 20,086,000 đ
DC3242V8 (DC3240H2) tủ lãnh đạo gỗ veneer
W3200 x D460 x H2000mm
Chưa VAT: 16,000,000 đ
Có VAT 10%: 17,600,000 đ
Tủ giám đốc 3 buồng DC1240V11
W1200 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6,800,000 đ
Có VAT 10%: 7,480,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1840V1
W1800 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 9,000,000 đ
Có VAT 10%: 9,900,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1350VM4
W1350 x D430 x H2000 mm
Chưa VAT: 5,250,000 đ
Có VAT 10%: 5,775,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1840VM1
W1800 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 6,380,000 đ
Có VAT 10%: 7,018,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC2000VM2
W2000 x D450 x H2000 mm
Chưa VAT: 6,600,000 đ
Có VAT 10%: 7,260,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1840VM5
W1800 x D455 x H2000 mm
Chưa VAT: 6,780,000 đ
Có VAT 10%: 7,458,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1640V12
W1800 x D455 x H2000 mm
Chưa VAT: 7,600,000 đ
Có VAT 10%: 8,360,000 đ
Tủ thấp giám đốc Hòa Phát DC1240H1
W1200 x D400 x H1000 mm
Chưa VAT: 2,270,000 đ
Có VAT 10%: 2,497,000 đ
Tủ giám đốc Veneer DC1840VM1
W1800 x D400 x H2000 mm
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0